Všeobecné obchodní podmínky

11. 10. 2020

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené na základě objednávek, kterými si ode mě jako dodavatele, tj.:

Jana Páva, IČ: 01990764, Kovanecká 2110/14, 190 00, Praha 9 – Libeň, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Prahy 9,

(dále jako Dodavatel) objednávají třetí osoby (dále „Klienti“) poskytování dále uvedených služeb.

1 – Základní informace

1.1 – Tyto Podmínky upravují právní vztahy, které vzniknou uzavřením smlouvy mezi Dodavatelem a Klientem, a to v souvislosti s poskytováním služeb mimo jiné v oblasti marketingu a obchodu, vývoje softwaru, řízení, zefektivňování a automatizaci procesů. Tyto Podmínky upravují uzavírání a obsah následujících smluv:

1.1.1 – smlouva o dílo a o spolupráci při zavedení automatizace (dále „Smlouva o spolupráci“);

1.1.2 – smlouva o správě a údržbě (dále „SLA“)

1.1.3 – smlouva o provedení vzdělávací akce (dále „Smlouva na školení“);

1.1.4 – smlouva o poskytnutí konzultačních činností (dále „Smlouva o konzultacích“).

(dále společně jako „Smlouvy“)

1.2 – Smlouvy jsou uzavírány na základě objednávky Klienta upravené v dalších ustanoveních těchto Podmínek. 

1.3 – Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Dodavatele a Klienta, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena příslušná Smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Klientem.

1.4 – Smlouvy a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

1.5 – Dodavatel upozorňuje, že pokud je uzavřena Smlouva na delší dobu trvání, může se znění těchto Podmínek měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před přijetím změny Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy s Dodavatelem.

1.6 – Zákazníkem může být jak podnikatel, tak i další osoby.

1.7 – Smluvní strany se mohou při uzavření smlouvy od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v uzavřené smlouvě.

1.8 – Na základě Smluv se Dodavatel zavazuje poskytnout nebo poskytovat Klientovi služby uvedené v Objednávce a v těchto Podmínkách a Klient se za to zavazuje Dodavateli zaplatit odměnu uvedenou tamtéž.

 

2 – Smlouvy a jejich uzavírání

2.1 – Rozsah a obsah jednotlivých Smluv je dán objednávkou Klienta a těmito Podmínkami. 

2.2 – Sjednání Smluv probíhá následovně:

2.2.1 – Klient obdrží od Dodavatele nabídku, kterou tvoří objednávkový formulář (dále „Nabídka“), na základě které zvolí typy služeb, o jejichž provedení má zájem; nabídka, resp. předložený objednávkový formulář, obsahuje alespoň:

2.2.1.1 – název služeb, které je možno objednat;

2.2.1.2 – stručný popis a obsah služeb;

2.2.1.3 – pokud je to možné, tak termín dokončení služeb;

2.2.1.4 – cenovou nabídku jednotlivých služeb, případně způsob jejího určení;

2.2.1.5 – informaci, že právní vztahy se řídí těmito Podmínkami.

Nabídka se považuje za závazný návrh k uzavření příslušné Smlouvy.

2.2.2 – následně Klient vyplní chybějící údaje (zejména kontaktní) a potvrdí rozsah služeb, které má zájem objednat, připojením svého podpisu (dále „Objednávka“);

2.2.3 – podpisem Objednávky a jejím doručením či předložením Dodavateli je uzavřena příslušná Smlouva v rozsahu určeném Objednávkou a těmito Podmínkami; Klient může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;

2.2.4 – jakákoli, byť i drobná, změna Nabídky se považuje za nový návrh k uzavření Smlouvy a v takovém případě je příslušná Smlouva uzavřena teprve úplným potvrzením ze strany Dodavatele;

2.2.5 – pokud je příslušná Smlouva uzavírána elektronicky, potvrdí Dodavatel Klientovi přijetí Objednávky na jeho e-mail, který uvedl v Objednávce (dále „E-mail zákazníka“). Doručení potvrzení o přijetí Objednávky nemá vliv na uzavření příslušné Smlouvy. 

3 – Obsah smlouvy o spolupráci

3.1 – V rámci Smlouvy o spolupráci může Klient objednat provedení následujících služeb:

3.1.1 – analýza a vyhotovení prototypu automatizace (dále „Analytická fáze“);

3.1.2 – vyhotovení specifikace cílů a potřeb Klienta s návrhem na jejich řešení (dále „Navrhovací fáze“);

3.1.3 – vytvoření automatizace společně s provedením testování funkčnosti jejího nastavení (dále „Realizační fáze“).

(dále „Fáze“)

3.2 – Klient bere na vědomí, že jednotlivé Fáze je nutno provádět postupně, neuvede-li Dodavatel v Nabídce jinak. Pro vyloučení pochybností smluvní strany souhlasí, že objednání a provedení Analytické fáze není možné bez předchozího objednání a dokončení Navrhovací fáze a tu zase není možné provést, resp. objednat, bez objednání a dokončení Analytické fáze. Jestliže Dodavatel vyhodnotí, že některá z Fází není účelná pro provedení pozdějších Fází, je oprávněn v Nabídce takovou Fázi vynechat.

3.3 – Klient bere rovněž na vědomí, že v případě složitějších projektů nemusí Nabídka obsahovat Nabídku na provedení Realizační fáze. V takovém případě Dodavatel zašle Klientovi Nabídku na provedení Realizační fáze po dokončení Navrhovací fáze, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jedna ze smluvních stran již nebude mít zájem ve spolupráci pokračovat.

3. 4 – Pokud Dodavatel v průběhu provádění Realizační fáze zjistí nutnost použití jiných softwarových nástrojů nebo postupů, než jak bylo sjednáno v Navrhovací fázi, informuje o tom neprodleně Klienta. Pokud by použití jiných softwarových nástrojů vyžadovalo zvýšení sjednané ceny, je Klient oprávněn od části Smlouvy o spolupráci týkající se Realizační fáze odstoupit. V případě, že Klient nebude souhlasit s použitím jiného softwarového nástroje a z toho důvodu Dodavatel nebude schopen dokončit Nástroj, je oprávněn odstoupit od části Smlouvy o spolupráci týkající se Realizační fáze. Jestliže jedna ze smluvních stran odstoupí z důvodů uvedených v tomto odstavci, má Dodavatel nárok na úhradu nákladů vynaložených do dne odstoupení od Smlouvy o spolupráci.

3.5 – Klient bere na vědomí, že Dodavatel vytváří Nástroj mimo jiné též ze softwarových nástrojů třetích stran. Dodavatel není schopen garantovat funkčnost těchto nástrojů třetích stran. Klient bere rovněž na vědomí, že za účelem vytvoření Nástroje může Dodavatel Klientovi v softwarovém nástroji třetí strany vytvořit uživatelský účet.

3.6 – Klient bere na vědomí, že záruka na Nástroj je Dodavatelem poskytována pouze do skončení Fáze testování. 

4 – Obsah SLA (Service-level Agreement)

4.1 – V případě, že Klient objedná provádění služeb podle SLA, bude Dodavatel poskytovat služby správy a podpory uvedené v těchto Podmínkách.

4.2 – Poskytování služeb podle SLA zahrnuje zejména:

4.2.1 – monitoring Nástroje a jeho částí, zejména s ohledem na zajištění dostupnosti a kontroly jeho zabezpečení;
4.2.2 – mimozáruční servis Nástroje, v rámci něhož se Dodavatel zavazuje za předem stanovenou odměnu odstraňovat vady Nástroje případně jeho částí a funkcionalit.

4.3 – Klient bere na vědomí, že Dodavatel využívá k vytvoření Nástroje softwarových nástrojů třetích stran a není schopen garantovat jejich funkčnost a dostupnost.

4.4 – Klient je oprávněn hlásit požadavky na úpravu, případně vady, Nástroje ve všední dny od 9 do 18 hodin SELČ jedním z následujících způsobů:

4.4.1 – emailem na emailovou adresu honza@honzapav.com;

4.4.2 – telefonicky na telefonní číslo 724 666 236.

4. 5. – Vady Nástroje, které se vyskytnou, Dodavatel odstraní v následujících lhůtách od jejich nahlášení:

Závažnost vadyZahájení pracíDočasné řešeníTrvalé řešení
4.5.1 – Kritické vadydo 8 hodindo 48 hodindo 5 dnů
4.5.2 – Středně závažné vadydo 18 hodindo 60 hodindo 7 dnů
4.5.3 – Nezávažné vadydo 24 hodindo 72 hodindo 14 dnů

4.6 – Za kritické dle bodu 4.5.1. se považují vady, které způsobují nedostupnost celého Nástroje a jeho funkcionalit. Za středně závažné vady dle bodu 4.5.2. se považují takové, které způsobují nefunkčnost klíčových vlastností Nástroje. Za nezávažné vady dle bodu 4.5.3. se považují takové, které neohrožují funkčnost nebo klíčové vlastnosti Nástroje.

4.7 – Pokud Dodavatel neodstraní vady v termínech stanovených touto Smlouvou, má Klient právo odstranit vadu vlastními silami na náklady Dodavatele.

4.8 – V případě, že je vada způsobena softwarovým nástrojem třetí strany, je o tom Dodavatel povinen informovat nejpozději ve lhůtě uvedené pro dočasné řešení. V takovém případě není Dodavatel povinen zajistit opravu vady, ale zavazuje se navrhnout náhradní řešení ve lhůtě pro trvalé řešení, pokud nějaké řešení existuje.

4.9 – SLA se uzavírá na dobu uvedenou v Objednávce. Před skončením této doby je možné SLA ukončit:

4.9.1 – písemnou dohodou smluvních stran;

4.9.2 – písemnou výpovědí této SLA bez výpovědní doby Klientem

4.9.2.1 – pokud Dodavatel vlastní vinou opakovaně (tj. alespoň 3x) a bez vážného důvodu i přes písemná upozornění porušuje své povinnosti uvedené ve Smlouvách nebo v Podmínkách;

4.9.2.2 – jestliže Dodavatel hrubým způsobem poruší své povinnosti uvedené v Podmínkách nebo ve Smlouvách;

4.9.2.3 – v případě zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Dodavatele;

4.9.3 – písemnou výpovědí Smluv bez výpovědní doby Dodavatelem:

4.9.3.1 – jestliže Klient opakovaně (tj. alespoň 3x) i přes písemná upozornění neplní své povinnosti uvedené ve Smlouvách nebo v Podmínkách;

4.9.3.2 – pokud Klient i přes upozornění nesplní, byť i částečně, své povinnosti podle Smluv nebo Podmínek po dobu delší než 30 dnů;

4.9.3.3 – v případě zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Klienta, příp. vstupem Klienta do likvidace.

4.9.4 – Výpověď dle bodu 4.9.2. a 4.9.3. je účinná okamžikem jejího doručení druhé Smluvní straně.

5 – Obsah smlouvy pro vzdělávací akce

5.1 – Uzavřením Smlouvy o provedení vzdělávací akce se Dodavatel zavazuje pro Klienta provést kurz, přednášku či školení (dále „Školení“) dle specifikace uvedené v Objednávce.

5.2 – Dodavatel provede Školení na místě sjednaném s Klientem. Po dohodě lze Školení realizovat přes internet. V případě Školení, které bude probíhat mimo Hlavní město Prahu proplatí Klient náklady na dopravu vyúčtované Dodavatelem dle Objednávky.

5.3 – V případě zrušení Školení ze strany Klienta 7 a méně dní před jeho konáním náleží Dodavateli smluvní pokuta ve výši zaplacené zálohy (dále „Stornopoplatek“). Dodavatel je oprávněn započítat svůj nárok na zaplacení Stornopoplatku proti nároku Klienta na vrácení zaplacené zálohy.

6 – Obsah smlouvy o konzultacích

6.1 – Poskytování konzultací uvedených v Objednávce bude probíhat způsobem uvedeným v tomto čl. 6.

6.2 – Sjednávání jednotlivých konzultací bude probíhat prostřednictvím telefonu, emailu, případně osobně. Přesný termín a čas konzultací sjednají smluvní strany alespoň 1 (jeden) den předem, pokud se v konkrétním případě nedohodnou jinak.

6.3 – Klient bere na vědomí, že platba za konzultační služby probíhá předem, a to buď jako předplatné několika hodin najednou, nebo jako platba jednotlivé konzultační hodiny.

6.4 – Klient je oprávněn vyčerpat sjednaný počet hodin konzultací dle Objednávky ve lhůtě 3 měsíců od data doručení Objednávky Dodavateli. Po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě již Klient není oprávněn požadovat provedení konzultací po Klientovi požadovat, a to i v případě, že ještě Klient nevyčerpal počet hodin konzultací sjednaných na základě Objednávky. Minimální doba čerpání jednotlivých konzultačních hodin je 30 minut.

6.5 – Dodavatel je povinen zajistit si vlastní vybavení pro řádné poskytování konzultací, zejména podkladové materiály a další nezbytné věci.

7 – Společná ustanovení ke smlouvám a práva a povinnosti smluvních stran

7.1 – Konkrétní služby, které Dodavatel provede na základě Objednávky, jsou uvedeny v Nabídce (tj. v objednávkovém formuláři). Pojmy uvedené v Objednávce mají následující význam takových služeb, společně s právy a povinnostmi, je následující:

7.1.1 – telefonická konzultace – znamená telefonickou konzultaci prostřednictvím GSM, případně přes aplikaci umožňující hovor (Skype, WhatsApp, apod.);

7.1.2 – video hovor – znamená hovor prostřednictvím aplikace umožňující přenos videa a zvuku v reálném čase (Zoom, Skype, WhatsApp, apod.);

7.1.3 – analýza – znamená sběr informací a jejich utřídění, analýzu jako takovou Dodavatel Klientovi nepředkládá, jejím výstupem je prototyp automatizace;

7.1.4 – prototyp automatizace – znamená softwarový nástroj nebo jejich kombinace sloužící pouze ke zjištění, zda, případně s jakou náročností, je možné provedení dalších Fází;

7.1.5 – specifikace cílů a potřeb Klienta s návrhem na jejich řešení – znamená textově-grafický dokument podrobně popisující potřeby a záměry Klienta, popis funkcionalit nástrojů umožňujících automatizaci procesů Klienta a popis softwarových nástrojů, které Dodavatel použije pro splnění specifikace cílů a potřeb Klienta;

7.1.6 – vytvoření automatizace – znamená vytvoření nebo kombinace různých softwarových nástrojů, které jsou vytvořeny nebo zkombinovány na základě specifikace cílů a potřeb Klienta (dále také jako „Nástroj“);

7.1.7 – testování – znamená zkoušení Nástroje v provozu, jeho úpravy a opravy tak, aby byl plně funkční a splňoval požadavky Klienta;

7.1.8 – konzultace – znamená odborné poradenství Dodavatele pro Klienta, v rámci kterého Dodavatel poskytuje své know-how Klientovi a radí mu v oblastech marketingu, optimalizace a automatizace procesů a v oblastech s tím souvisejících.

7.2 – V případě, že se na tom smluvní strany dohodnou, může být telefonická konzultace dle bodu 7.1.1. nebo videohovor dle bodu 7.1.2. nahrazen osobní konzultací s Dodavatelem v místě a čase dle dohody.

7.3 – Dodavatel se zavazuje poskytovat a provádět veškeré služby dle Smlouvy o spolupráci a SLA řádně a včas.

7.4 – Dodavatel se zavazuje postupovat v souladu s právním řádem České republiky. Při plnění Smluv se Dodavatel zavazuje respektovat pokyny Klienta, je-li jejich aplikace možná. V případě, že by pokyny Klienta nebyly v souladu se Smlouvou, zájmy Klienta nebo platnými právními předpisy, je Dodavatel povinen neprodleně na tuto skutečnost Klienta upozornit. Pokud Klient takový nežádoucí stav svých pokynů neodstraní, nenese Dodavatel jakoukoli odpovědnost za splnění takového pokynu, případně je oprávněn odmítnout pokyn provést.

7.5 – Dodavatel provádí Služby za použití legálně získaného programového vybavení.

7.6 – Dodavatel předá Klientovi veškerá díla, která na základě Smluv zhotovil. Předání proběhne formou archivního balíčku, který nebude obsahovat instalaci a nastavení na straně Klienta. V případě, že je Klient v prodlení se zaplacením jakékoliv části odměny podle Smluv, je Dodavatel oprávněn odmítnout plnění dle tohoto odstavce do doby úplného zaplacení příslušné odměny.

7.7 – Dodavatel neodpovídá za nesprávnou funkčnost jakékoli části Nástroje v případě, že

7.7.1 – k jeho funkčnosti je nutná správná funkčnost softwarového nástroje třetí strany, a zároveň

7.7.2 – Klient byl předem na využití softwarového nástroje třetí strany upozorněn.

7.8 – V případě prodlení Klienta s úhradou jakékoliv části odměny dle Objednávky delším než 30 dnů, této Smlouvy, je Dodavatel oprávněn pozastavit poskytování služeb dle uzavřených Smluv.

7.9 – Dodavatel není v prodlení s provedením pokynu Klienta případně s plněním jakékoli části Smluv po dobu prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti Dodavateli, o kterou jej Dodavatel oprávněně požádal.

7.10 – K předávání výstupů ze Smluv bude docházet elektronicky, a to prostřednictvím E-mailu Klienta a e-mailu Dodavatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. K předání dojde okamžikem, kdy je výstup doručen protistraně na e-mailový server.

8 – Práva a povinnosti klienta

8.1 – Klient je povinen řádně a včas platit Dodavateli sjednanou odměnu, příp. další finanční
částky dle této Smlouvy.

8.2 – Klient se zavazuje poskytovat Dodavateli k provádění Smluv součinnost, a to zejména včas poskytnout veškeré požadované informace, předat Dodavateli dokumenty, které Dodavatel potřebuje pro řádné a včasné plnění závazků ze Smluv a zřídit Dodavateli dočasně přístup k potřebným sytémům apod. Dojde-li ze strany Klienta k prodlení s poskytnutím součinnosti, tj. zejména s dodáním podkladů nebo informací nezbytných pro další postup v plnění Smluv, prodlužuje se o toto zpoždění sjednaný termín k dané části Fáze nebo provedení příslušných služeb, které jsou na dodání podkladů od Klienta závislé.

8.3 – Klient je povinen ověřit si subdodavatele a softwarové nástroje, které mu navrhl Dodavatel ke spolupráci, a to z hlediska jejich plnění povinností k ochraně osobních údajů dle příslušných právních předpisů, zejména s ohledem na povinnost mít uzavřenu smlouvu o zpracování.

9 – Odměna dodavatele, náklady a platební podmínky

9.1 – Odměna za dokončení jednotlivých Fází dle Smlouvy o spolupráci, případně za provádění služeb dle SLA (dále „Odměna”) je uvedena v Objednávce.

9.2 – Odměnu za provedení jednotlivých Fází dle Smlouvy o spolupráci Klient uhradí na základě faktur se splatností 14 dnů vydaných Dodavatelem. Odměnu za činnosti SLA dle uzavřené SLA bude Dodavatel fakturovat Klientovi jednou měsíčně do 15. dne měsíce, v němž byly služby podle SLA poskytovány. Faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře.

9.3 – Klient bere na vědomí, že pokud se tak s Dodavatelem dohodne, je Dodavatel oprávněn zahrnout do Nástroje také placený softwarový nástroj třetí strany. Klient bere rovněž na vědomí, že za tímto účelem může Dodavatel Klientovi vytvořit uživatelský účet a může být nutné, aby hradil náklady, které účtuje třetí strana za využívání softwarového nástroje. V takovém případě bude třetí straně platit náklady přímo Klient.

10 – Licenční ujednání

10.1 – Plnění, které Dodavatel poskytne Klientovi na základě Smluv, je plněním na Objednávku Dodavatele za účelem stanoveným v těchto Podmínkách nebo v Objednávce.

10.2 – V případě, že při plnění Smluv bude vytvořeno autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále „Autorský zákon“), poskytuje, postupuje či zprostředkuje Dodavatel k takovému autorskému dílu příslušné licence či podlicence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Podmínek.

10.3 – Pokud nebude v konkrétním případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak nebo není-li dále stanoveno jinak, dnem předání plnění dle Smluv postoupí Dodavatel na Klienta právo výkonu všech majetkových práv k autorským dílům, byť nedokončeným, vytvořeným v rámci příslušné Fáze Smlouvy, případně v rámci plnění SLA. Jestliže by právní předpisy neumožňovaly postoupení práva výkonu takových majetkových práv, nebo pokud by to neumožňovala smluvní ujednání, kterými je Dodavatel vázán, nebo není-li dále stanoveno jinak, uděluje Dodavatel Klientovi výhradní oprávnění k užití autorských děl v rozsahu stanoveném v čl. 8.4 této Smlouvy.

V případě, že to neumožňují tato ujednání nebo jedná-li se o dále uvedené případy, sjednávají smluvní strany licenci nevýhradní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že k těm autorským dílům či jejich částem, které nejsou individuálním výstupem pro Klienta, a které Dodavatel nabízí i jiným klientům na trhu nebo se jedná o standardní softwarové produkty třetích osob (např. produkty Microsoft apod.), bude sjednána vždy licence nevýhradní. Užití autorských děl či jejich částí, které nejsou individuálním výstupem pro Klienta, a které Dodavatel nabízí i jiným klientům na trhu nebo se jedná o standardní softwarové produkty třetích osob, se řídí samostatnými licenčními podmínkami Dodavatele a třetích osob, které je Klient povinen dodržovat.

Pokud by k platnosti a účinnosti postoupení práva výkonu majetkových práv, popř. k udělení takových výhradních či nevýhradních práv k užití autorských děl či jejich částí byla třeba specifická součinnost či souhlas autorů nebo jiných osob, které se na vytvoření plnění podílely, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu takovou součinnost či souhlas s postoupením či poskytnutím příslušných práv pro Klienta obstarat.

10.4 – Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je ode dne předání ve smyslu těchto Podmínek dodavatel oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k autorským dílům či jejich částem vytvořeným dle Smluv, popřípadě taková autorská díla užívat na základě výhradní licence v neomezeném množstevním rozsahu, všemi známými způsoby užití, po celou dobu trvání autorských majetkových práv a bez územního omezení s výjimkou autorských děl či jejich částí, které nejsou individuálním výstupem pro Klienta, a které Dodavatel nabízí i jiným klientům na trhu nebo pokud se jedná o standardní softwarové produkty třetích osob, přičemž užití takových autorských děl se řídí samostatnými licenčními podmínkami Dodavatele a třetích osob, které je Klient povinen dodržovat.

Klient je zejména oprávněn k užití a šíření autorských děl a/nebo jejich částí všemi známými prostředky a formami, k pořizování rozmnoženin všemi známými formami a k jejich rozšiřování, ke sdělování veřejnosti všemi známými technickými způsoby, jakož i k pronajímání, půjčování a zpřístupňování formou dálkového přístupu elektronické komunikace, s výjimkou autorských děl či jejich částí, které nejsou individuálním výstupem pro Dodavatele, a které Dodavatel nabízí i jiným klientům na trhu nebo pokud se jedná o standardní softwarové produkty třetích osob, přičemž užití takových autorských děl se řídí samostatnými licenčními podmínkami Dodavatele a třetích osob, které je Klient povinen dodržovat.

Dodavatel je dále oprávněn autorská díla nebo jejich části užít zpracováváním, upravováním, opravováním, přepracováváním, modifikací, vypouštěním, doplňováním či vkládáním dalších částí, a to i prostřednictvím třetí osoby, zařazováním do jiných děl nebo spojováním s jinými díly jakéhokoli druhu a prováděním změn děl a dále užíváním, rozmnožováním, šířením a sdělováním veřejnosti takto zpracovaného, spojeného, upraveného či změněného díla nebo užíváním jen některých jeho částí, s výjimkou autorských děl či jejich částí, které nejsou individuálním výstupem pro Dodavatele, a které Dodavatel nabízí i jiným klientům na trhu nebo pokud se jedná o standardní softwarové produkty třetích osob, přičemž užití takových autorských děl se řídí samostatnými licenčními podmínkami Dodavatele a třetích osob, které je Klient povinen dodržovat. Klient je oprávněn svým jménem a na svůj účet podat příslušné žádosti o registraci či zápis jeho práv do veřejných seznamů.

10.5 – Klient není povinen práva nabytá dle tohoto článku Podmínek využít. Dodavatel prohlašuje, že Klient je oprávněn nabytá práva k autorským dílům dle této Smlouvy či Dílčích smluv poskytnout zcela nebo z části třetí osobě, jakož i nabytá práva zcela nebo z části převést nebo postoupit na třetí osoby, k čemuž Dodavatel tímto uděluje souhlas a zavazuje se bez zbytečného odkladu zajistit i případné souhlasy autorů s takovým postoupením, budou-li dle platné právní úpravy zapotřebí. Dodavatel ani jeho zaměstnanci a další autoři a jiné osoby nemají bez předchozího písemného souhlasu Klienta právo s autorskými díly vytvořenými pro Klienta na základě této Smlouvy nakládat ani je užívat pro jiné účely než plnění závazku ze Smluv, ani udělovat třetím osobám oprávnění k užití či postupovat na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k takovým autorským dílům, s výjimkou autorských děl či jejich částí, které nejsou individuálním výstupem pro Klienta, a které Dodavatel nabízí i jiným klientům na trhu nebo se jedná o standardní softwarové produkty třetích osob, přičemž užití takových autorských děl se řídí samostatnými licenčními podmínkami Dodavatele a třetích osob, které je Klient povinen dodržovat. Dodavatel odpovídá za právní vady poskytnutých oprávnění.

10.6 – Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Klientovi práva v rozsahu výše uvedeném, a že udělením jakýchkoli práv podle Smluv či těchto Podmínek, nebo v souvislosti s nimi, jakož i jejich výkonem ze strany Klienta či jiných osob nebudou dotčena žádná práva třetích osob, včetně majetkových a osobnostních práv, a zavazuje se jednat tak, aby toto prohlášení bylo pravdivé ve vztahu ke všem plněním poskytnutým na základě Smluv. V případě, že se uvedené prohlášení ukáže být nepravdivým, zavazuje se Dodavatel obstarat pro Klienta na své náklady veškerá chybějící práva a souhlasy ve lhůtě stanovené Klientem, jinak bez zbytečného odkladu.

10.7 – Dodavatel se zavazuje veškerá plnění na základě Smluv vytvořit tak, aby na nich nevázla práva či nevypořádané nároky třetích osob, zejména autorskoprávní povahy.

10.8 – Rozsah práv tak, jak je uveden v předchozích odstavcích tohoto článku Podmínek, se aplikuje i na veškeré dokumenty, ať už v papírové nebo elektronické podobě, poskytnuté Klientovi ze strany Dodavatele jako součást plnění na základě Smluv.

10.9 – Není-li ve Smlouvách uvedeno jinak, pak vlastnické právo k movitým věcem vztahujícím se k plnění na základě Smluv, zejména k hmotným nosičům a dokumentaci, přechází na Klienta okamžikem jejich převzetí od Dodavatele.

10.10 – Prohlášení obsažená v tomto článku Podmínek a práva poskytnutá dle tohoto článku Podmínek platí i po zániku závazku ze Smluv. To neplatí v případech, kdy Klient porušuje licenční podmínky stanovené v těchto Podmínkách či samostatné licenční podmínky Dodavatele či třetích osob v případě autorských děl, které Dodavatel nabízí i jiným klientům na trhu nebo u standardních softwarových produktů třetích osob.

10.11 – Smluvní strany shodně prohlašují, že odměna za převod licence či postoupení výkonu majetkových práv je již zahrnuta v Odměně.

11 – Povinnost mlčenlivosti

11.1 – Konzultant je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy, které se týkají Objednatele, jeho zaměstnanců nebo smluvních partnerů a v zájmu Objednatele je nelze sdělovat jiným osobám nebo které jsou s ohledem na svou povahu důvěrné.

11.2 – Povinnost Konzultanta zachovávat mlčenlivost trvá i 5 (pět) let po skončení této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy:

11.2.1 – předmětná skutečnost je nebo se stala veřejně známou jinak než v důsledku nepovoleného sdělení porušujícího toto ujednání o mlčenlivosti;

11.2.2 – existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu nebo jinému státnímu orgánu,

11.2.3 – informace je sdělena auditorům či odborným poradcům Smluvní strany, jsou-li tito poradci vázáni povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, nebo

11.2.4 – k tomu dotčená Smluvní strana (popř. dotčené Smluvní strany) předem udělí písemný souhlas.

12 – Ochrana osobních údajů

12.1 – Osobní údaje Klienta jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie. Osobní údaje Klienta jsou na straně Dodavatele plně zabezpečeny proti zneužití.

12.2 – Osobní údaje, které Klient uvede v Objednávce nebo v rámci komunikace s Dodavatelem, slouží výhradně pro potřebu Dodavatele, resp. ke splnění Smluv, a nebudou poskytnuty jiným subjektům.

12.3 – Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že v případě uzavření SLA je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

13 – Závěrečná ustanovení

13.1 – Veškerá písemná komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla uvedené v Objednávce, resp.  v těchto Podmínkách. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci prostřednictvím emailových adres smluvních stran.

13.2 – Podpisem Objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky byl Klient dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Smluv upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

13.3 – V případě soudních sporů je příslušný obecný soud Dodavatele. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemcem spotřebitel.

Tyto Podmínky byly vydány dne: 11. 10. 2020.