Osobní údaje

Na této stránce najdete všechny důležité informace, které se týkají zpracování osobních údajů během mých obchodních aktivit. Téma osobních údajů je pro mně důležité, a i když to není jednoduché, snažím se využívání osobních údajů omezit na nutné minimum.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Jan Páv,
se sídlem Kovanecká 2110/14,
Praha 9, 190 00

IČO: 01990764

(dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou: adresa – Kovanecká 2110/14, 190 00 Praha, email – honza@honzapav.com, telefon –724 666 236.

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v kontaktním nebo objednávkovém formuláři nebo v dotazníku.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění dohody, jde hlavně o jméno, příjmení, kontaktní e-mail nebo telefon. 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

3.1 plnění dohody mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. A to za účelem dojednání a realizace zakázky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Doba zpracování osobních údajů za tímto účelem je maximálně 15 let.

3.2 oprávněný zájem správce za účelem případných dotazů, stížností a řešení reklamací v souvislosti s plněním uzavřené dohody. Doba zpracování osobních údajů za tímto účelem je maximálně 15 let.

3.3 váš souhlas se zpracováním pro účely analýzy zjištěných informací o vašem chování, zvyklostech, názorech apod. získaných na základě výpovědí, které jste poskytl/a nebo poskytnete v dotazníku nebo osobním rozhovoru. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu, maximálně ale po dobu 15 let.

3.4 za účelem zajištění funkčnosti našich webových stránek a aplikací můžeme pracovat s tzv. soubory cookies. Právním základem takového zpracování je funkčnost webových stránek a uzavření dohody. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná k zajištění funkčnosti webových stránek a aplikací (tj. po dobu několika dnů nebo týdnů).

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

4.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s externími partnery nebo s jinými osobami, které však samozřejmě podléhají povinnosti zachování důvěrnosti a se všemi máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu.

4.2 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • spolupracující na zakázkách,
 • zajišťující marketingové služby (Google, SendPulse, aj.).

4.3 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Pokud ano, tak se všechny subjekty mimo EU rovněž řídí směrnicí GDPR a spadají pod Privacyshield.gov.

5. Vaše práva

5.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

5.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování počítačů, používání antivirových programů, šifrování dat aj.

6.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6.4 Správce prohlašuje, že data (tedy především citace výpovědí) budou veřejně publikována pouze anonymizovaná resp. bez spojitosti s osobními údaji, které by vedly k identifikaci konkrétní osoby.

7. Zásady používání souborů cookie

7.1 Popis souborů cookie

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

7.2 Námi používané soubory cookie

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých reklamních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých reklamních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost stránek

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 28. 5. 2023.